مراحلی را که چوب در تشکیل زغال چوب می گذراند:

درحالیکه چوب در کوره ایستاده فلزی(Retort) حرارت داده می شود در طی مسیرش تا تبدیل شدن آن به زغال چوب مراحلی را می گذراند.
تشکیل زغال چوب تحت شرایط آزمایشگاهی مطالعه گردید و مراحل زیر در فرایند تبدیل آن به زغال چوب تشخیص داده شده اند:
الف-در دمای بین 20 تا 100 درجه سانتیگراد:
چوب گرما را جذب نموده به صورتی که رطوبت خود را به صورت بخار آب (Steam/ Vapor) از دست داده و خشک می گردد. دمای آن در 100 درجه سانتیگراد یا کمی بالاتر ثابت باقی می ماند تا اسکلت چوب خشک گردد.
ب- در دمای بین 110 تا 270 درجه سانتیگراد:
مقادیر چزئی نهایی آب ، چوب را ترک نموده و چب شروع به تجزیه شدن و از دست دادن برخی از ترکیبات مانند منو اکسید کربن (CO)، دی اکسید کربن(CO2)، اسید استیک(CH3COH)، متانول(CH3OH) نموده و گرما جذب می شود.
ج- در دمای بین 270 تا 290 درجه سانتیگراد:
این نقطه ای است که تجزیه اگزوترمیک در چوب آغاز شده، گرما نمو یافته و تخریب خودبخود بطور پیوسته رخ داده و چوب در زیر این دمای تجزیه خنک نمی گردد.
د- در دمای بین 290 تا 400 درجه سانتیگراد:
تخریب ساختار چوب همچنان ادامه یافته، بخارات خروجی از آن مرکب از گازهای قابل احتراقی مانند منو اکسید کربن (CO)، هیدروژن(H2)، و متان(CH4) همراه با گاز دی اکسید کربن(CO2) و مقادیر قابل توجهی از بخارات مانند آب، اسید استیک، متانول، استن و غیره و مواد قیری(Tars) بوده که با افزایش دما مقدارش افزایش یافته و مستولی می گردد.
ه- در دمای بین 400 تا 500 درجه سانتیگراد:
در دمای 400 درجه سانتیگراد عملاً تبدیل چوب به زغال لیمو کامل می شود. در این دما هنوز زغال چوب حاوی مقادیر قابل محسوسی از مواد قیری (Tars) شاید تا 30% وزنی است که در ساختار آن به دام افتاده است.
این آرام سوزی زغال چوب نیاز به گرما دهی بعدی دارد تا بیشتر مواد قیری را از آن خارج ساخته و نیز محتوای کربن ثابت داخل زغال چوب را تا حدود 75% افزایش دهد که برای زغال چوب تجاری با کیفیت خوب امری معمول می باشد.
از دست دادن مواد قیری (Tars) زغال چوب تابع حرارت ورودی بعدی است تا دمای آن را تا حدود 500 درجه سانتیگراد بالا برده تا مرحله کربونیزاسیون تکمیل گردد.

منبع : 

 

https://bit.ly/3gpjfyX
https://bit.ly/3gmIuBV
https://bit.ly/3gqlIsT
https://bit.ly/3go9Yr9
https://bit.ly/2PjhffR
https://bit.ly/2PhxWYT
https://bit.ly/3guOPM0
https://bit.ly/2Xp0LXQ
https://bit.ly/2XkjZy4
https://bit.ly/33iPFaM
https://bit.ly/2ECV5TA

http://forums.boursy.com/member.php?u=18018&vmid=5406#vmessage5406

https://hyuinb.blogsky.com/1399/04/29/post-12/%d8%b2%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d9%81%d8%b4%d8%b1%d8%af%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f
 

http://rezakazemi5676.rozblog.com/post/15/%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html

http://forum.hnkvz.hr/member.php?u=6160

http://resss.parsiblog.com/Posts/11/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84+%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af+%d8%b2%d8%ba%d8%a7%d9%84+%d9%85%d8%b1%d8%ba%d9%88%d8%a8/

http://rezakazerooni.avablog.ir/post/11/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84+%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87+%D8%A7%DB%8C

http://blogandforum.fairfaxcryobank.com/forum/member.php?53861-tarfand

https://virgool.io/@randomramin/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-o1jipqnoua1g

https://karamn.tebyan.net/post.aspx?PostID=1502683